Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Սարչապետի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/07

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար

Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ 20/4

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Լաբորատոր ապակյա արտադրանք, Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/72

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Բաց մրցույթ : ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/31

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Կամուրջների նախագծման ծառայություններ

Գյումրիի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-43/20

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Դարակներով պահարաններ

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ 2020.22

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՇՄԳՄՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-4

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ալկոհոլներ, ֆենոլներ, ֆենոլ-ալկոհոլներ և դրանց հալոգենացված, սուլֆոնացված, նիտրատացված կամ նիտրոզացված ածանցյալներ, արտադրական ճարպային սպիրտներ, Բժշկական սպառման առարկաներ, Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՊԾԳՀ-ԱՊՁԲ-2020/5

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ալկոհոլներ, ֆենոլներ, ֆենոլ-ալկոհոլներ և դրանց հալոգենացված, սուլֆոնացված, նիտրատացված կամ նիտրոզացված ածանցյալներ, արտադրական ճարպային սպիրտներ, Բժշկական սպառման առարկաներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/156

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Հեռախոսային սարքեր, Անլար հեռախոսներ, Խոհանոցային սարքեր, տնային և կենցաղային իրեր և հանրային սննդի կազմակերպման նյութեր

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-20/32

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Աուդիտորական ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am