Am  En 
Ապրանքներ
Աշխատանքներ
Ծառայություններ
A - Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
B - Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
C - Մշակող արդյունաբերություն
D - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E - Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում
F - Շինարարություն
G - Մեծածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
H - Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
I - Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
J - Տեղեկատվություն և կապ
K - Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
L - Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
M - Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
N - Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
P - Կրթություն
Q - Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
R - Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
S - Սպասարկման այլ ծառայություններ
Չդասակարգված ծանուցումներ
Ոլորտ: G46.71- Պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր, Ավտոպահեստամասեր
Գնման առարկա: Քսանյութեր
Ընթացակարգի ծածկագիր: ԵՏ-ԳՄԱՊՁԲ-14/18-6
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 26, 2018 10։00 (GMT+4)  
Ոլորտ: E38.12 - Վնասակար թափոնների հավաքում, E38.22 - Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում, N81.29 - Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
Գնման առարկա: Քաղաքային կամ գյուղական վայրերում մաքրման և սանիտարական և հարակից ծառայություններ
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-19/02
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 26, 2018 11։00 (GMT+4)  
Ոլորտ: G46.75 - Քիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր , Քիմիական նյութեր
Գնման առարկա: Քիմիական արտադրանք, Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 25, 2018 11։00 (GMT+4)  
Ոլորտ: G46.49.2 - Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր, Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր
Գնման առարկա: Թղթե կամ ստվարաթղթե գրանցամատյաններ, Գրասենյակային նյութեր, Գրասենյակային փոքր սարքավորումներ, Թղթյա գրենական պիտույքներ և այլ պարագաներ, Գրասենյակային պարագաներ
Ընթացակարգի ծածկագիր: ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/24
Ընթացակարգ: Էլեկտրոնային աճուրդ
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 27, 2018 11։00 (GMT+4)  
Ոլորտ: G46.49.2 - Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր, Լրատվամիջոցներ
Գնման առարկա: Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03
Ընթացակարգ: Էլեկտրոնային աճուրդ
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 27, 2018 10։00 (GMT+4)  
Ոլորտ: N77.39 - Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
Գնման առարկա: Շինարարական աշխատանքներ
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԾՁԲ-19/1
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 26, 2018 10։30 (GMT+4)  
Ոլորտ: G46.71- Պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր, Ավտոպահեստամասեր
Գնման առարկա: Քսանյութեր
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-19/3
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 26, 2018 11։30 (GMT+4)  
Ոլորտ: G46.71- Պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր, Ավտոպահեստամասեր
Գնման առարկա: Քսանյութեր
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-19/2
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 26, 2018 11։00 (GMT+4)  
Ոլորտ: F42.22 - Էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական համակարգերի շինարարություն , S95.21 - Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում
Գնման առարկա: Լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ, Ճանապարհային լուսավորության սարքերի տեղադրում
Ընթացակարգի ծածկագիր: ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԾՁԲ 19/09
Ընթացակարգ: Գնանշման հարցում
Հրապարակված է:Դեկտեմբերի 19, 2018
Վերջնաժամկետ: Դեկտեմբերի 25, 2018 11։00 (GMT+4)